Zajímavá místa

Sv. Markéta – Podlažice

Bývalý klášter byl postaven na levém břehu potoka Žejbro. Se stavbou se pravděpodobně započalo před rokem 1150 a stavba byla dokončena v roce 1159. Prvním opatem kláštera byl zřejmě Hugo, neboť je podepsán na potvrzovací listině z roku 1160. Klášter patřil mezi nejchudší benediktinské kláštery v Čechách. Mniši obdělávali krajinu, kterou jim daroval vladyka Vrbata z Kostelce, mýtili lesy a zakládali nové vesnice, včetně Chrasti.

Ve zdech tohoto kláštera vznikla pravděpodobně největší rukopisná kniha tehdejšího světa – Codex gigas neboli Ďáblova bible. Nouze však zužovala mnichy do té míry, že byli nuceni zastavit roku 1229 Codex gigas sedlckému klášteru. Další osudy této knihy můžete sledovat ve stálé expozici chrasteckého muzea.

Posledním opatem kláštera byl Jan. V dubnu 1421 dobyla klášter husitská vojska. Klášter byl vypálen a opat Jan s dvěma řeholníky byl upálen na poli zvaném Chmelnice pod Rychmburkem.

Na místě bývalého klášteřiště dnes stojí kostel sv. Markéty. Ten dal vystavět Jan František Kryštof z Talmberka roku 1696. Původně měl úmysl postavit celý klášterní komplex. K tomu však z finančních důvodů nedošlo a zůstalo pouze u výstavby kostela. Podle pověsti přivedlo biskupa k úmyslu vystavět nový klášter setkání se dvěma mnichy, kteří se procházeli po ruinách kláštera. Když k nim biskup přistoupil a oslovil je, tak zmizeli. Jan Kryštof si to vyložil jako znamení, že se má klášter obnovit.